Privatlivspolitik

Rekruttering

1.0 Dataansvarlig

FLC Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering til stillinger hos os.

2.0 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos FLC Danmark, er du velkommen til at rette henvendelse til GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk

3.0 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

3.1 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er normalt baseret på det forhold, at du selv har anmodet os om at håndtere oplysningerne med henblik på mulig indgåelse af en ansættelses kontrakt. 

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

4.0 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

4.1 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande.
Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

5.0 Tidsrum for opbevaring

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver der fremsendte materiale gennemlæst af den relevante medarbejder, med det formål at kunne besvare og vurdere indeholder i forhold til et defineret job 

Ansøgning og bilag bliver delte med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden. 

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgningen bliver slettet.

Hvis ansøgningen ønskes gemt, indhentes der samtykke. 

Uopfordrede ansøgninger gemmes som udgangspunkt ikke. Hvis ansøgning og bilag ønskes gemt, hentes der samtykke hertil.

6.0 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os. 

7.0 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte GDPR ansvarlig på GDPR@flc.dk 

7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

7.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

7.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

8.0 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.